El TS modifica el seu criteri i admet que l’ordre penal pot privar un condemnat l’exercici de la pàtria potestat ex art. 55 CP

La Sala Penal del Tribunal Suprem ha dictat una sentència de data 30 de setembre de 2015 (sentència número 568/2015, ponent Sr. Giménez García) per la qual, modificant el seu criteri anterior, avala la privació de la pàtria potestat per via penal en els casos de delictes castigats amb 10 o més anys de presó, si hi ha relació directa entre delicte i la privació d'aquest dret (art. 55 CP). En l'actualitat, existeix en el Cpenal des de la LO 5/2010 04:00 expresses referències a la pena d'inhabilitació especial de la pàtria potestat. Una es troba en l'art. 55 del CP que la preveu com potestativa i amb naturalesa de accessòria per a tota condemna de presó igual o superior a deu anys, sempre que s'apreciï una vinculació entre el delicte i l'exercici de la pàtria potestat. Les altres tres procedeixen del text original de la LO 10/1995 del nou Codi Penal, i es troben en els arts. 192 relatiu als delictes contra la llibertat i indemnitat sexuals, en l'art. 226 delictes contra les relacions familiars i en l'art. 233, també dins del mateix títol. En tots els casos la seva imposició no és vinculant sinó potestativa el que exigeix una específica motivació. La peculiaritat de la possible imposició d'aquesta pena de privació de la pàtria potestat prevista en l'art. 55 del CP és que és prevista, amb caràcter potestatiu però de forma general a tot delicte castigat amb pena igual o superior a deu anys, exigint-una vinculació entre el delicte i la privació del dret a la pàtria potestat. "Relació directa" exigeix el tipus penal. En general, la jurisprudència de la Sala Penal ha estat reticent a l'adopció d'aquesta pena de privació de la pàtria potestat, sense perjudici que en via civil es pogués acordar aquesta mesura, però actualment es compta amb la nova redacció de l'art. 55 CP que preveu la imposició de tal pena en qualsevol delicte sancionat amb pena igual o superior a deu anys, sempre que hi hagi una relació directa entre el delicte comès i la privació de la pàtria potestat. Si bé li correspon al tribunal sentenciador valorar l'existència d'un nexe entre el delicte i el desenvolupament integral de la menor, és clar que la revisió de la decisió negativa del Tribunal només pot ser revisada en aquesta seu cassacional quan aparegui immotivada o sigui arbitrària. Doncs bé, s'està en el cas de considerar que la decisió del Tribunal d'instància no resulta d'acord amb el dret ni molt especialment amb la protecció que mereixen els menors, ja que és una dada incontestable que la presència de la menor en l'atac a la seva mare efectuat pel seu pare, va tenir un perllongat efecte negatiu en el desenvolupament de la menor de mantenir la pàtria potestat. Certament, repugna legal i moralment, mantenir al pare en la titularitat d'unes funcions respecte de les que s'ha mostrat indigne doncs resulta difícil imaginar un més greu incompliment dels deures inherents a la pàtria potestat que el menor presència el sever intent del pare de assassinar la seva mare. Cal recordar que la pàtria potestat s'integra, ex art. 154 Ccivil per una sèrie de deures dels pares per als seus fills menors, de manera que es tracta d'una institució tendent a vetllar per l'interès de les menors que és la fi primordial de la mateixa, havent acordar aquesta privació en el propi procés penal evitant dilacions que si sempre són perjudicials, en casos com el present poden ocasionar un dany irreparable en el desenvolupament del fill menor. Procedeix en conseqüència estimar el recurs del ministeri fiscal, tenint en compte que la decisió negativa del Tribunal d'instància no respon al cànon de raonabilitat i motivació. Pel que fa a la segona qüestió, relativa a la pena d'allunyament del pare en relació a la seva filla menor, com a simple conseqüència de la privació de la pàtria potestat d'acordar així mateix, en tots dos casos en els termes que es dirà a la segona sentència. "

Comments are closed.

Pujar

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies